Statut

STATUT

Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury

Postanowienia ogólne

§ 1

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Fundatorów:

- Jarosława Drzewieckiego

- Janusza Ostrowskiego

aktem notarialnym z dnia 28.08.2009 roku, repertorium A nr 3577/2009 sporządzonym
przez Notariusza w Warszawie Waldemara Adamusa i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 46 z 1991 r. poz. 203 ze zm.) i Statutu.

§ 2

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji celów może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Sanok.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając poza granicami RP – przedstawicielstwa.
 4. Fundacja może posiadać logo (znak graficzny).
 5. Fundacja może dla celów współpracy  z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw kultury.

§ 4

Fundacja używa pieczęci z nazwą  „Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury”. Fundacja może posługiwać się skrótem PFRK.

§ 5

Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną, działalność odpłatną oraz działalność gospodarczą.

§ 6

Celem działania Fundacji jest:

 1. Wspieranie kształcenia i rozwoju młodych polskich pianistów;
 2. Wspieranie twórczości artystycznej we wszelkich jej postaciach;
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców terenów województwa podkarpackiego;
 5. Wspieranie współpracy i integracji na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Karpat, a zwłaszcza w obszarze kultury i muzyki Polski, Słowacji i Ukrainy; 
 6. Wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji; 
 7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na  rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 
 8. Działalność edukacyjna, oświatowa, wydawnicza i badawcza; 
 9. Propagowanie i wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń w zakresie  twórczości artystycznej, a szczególnie kultury muzycznej; 
 10. Pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
 11. Udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; 
 12. Udzielanie poradnictwa obywatelskiego; 
 13. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób ubogich, wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 14. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; w tym osób dorosłych i nauczycieli; 
 15. Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej; 
 16. Działalność charytatywna i dobroczynność; 
 17. Ochrona i promocja zdrowia; 
 18. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 19. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 20. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
 21. Działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym; 
 22. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości jak również przedsiębiorczości społecznej; 
 23. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
 24. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 25. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 26. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 27. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
 28. Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
 29. Turystyka i krajoznawstwo; 
 30. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działania wspomagające rozwój demokracji; 
 31. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, w kraju i zagranicą; 
 32. Pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
 33. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
 34. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
 35. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
 36. Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu; 
 37. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
 38. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 
 39. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona co najmniej 30% poziomem zatrudnienia osób, które należą do minimum jednej z poniższych grup:

a) osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

c) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

d) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

e) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

f) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

g) osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych,

h) osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

j) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

k) osoby ubogie pracujące, przez które rozumie się osoby wykonujące pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i które są uprawnione do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

 1. Reintegracja zawodowa wyrażająca się w odbudowie i podtrzymywaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
 2. Reintegracja społeczna polegająca m.in. na odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
 3. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. Prowadzenie wobec osób zatrudnionych, o których mowa w pkt. 39, uzgodnionego z tymi osobami i określonego w czasie procesu reintegracyjnego, mającego na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji kluczowych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej poprzez:

 1. Prowadzenie Międzynarodowego Instytutu Kultury (MInK) działającego w sferze kultury, w tym organizacji m.in. Międzynarodowego Forum Pianistycznego, wydarzenia Młody Wirtuoz oraz innych wydarzeń kulturalnych (zwolnienie z opłaty wpisowej, stypendium na pobyt dla uczestników wydarzenia, promocja młodych talentów, itp.).
 2. Prowadzenie Międzynarodowego Instytutu Wawer (MInW) działającego w sferze kultury, w tym organizacji m.in. Wawer Music Festiwal oraz innych wydarzeń kulturalnych (bezpłatne koncerty itp.).
 3. Prowadzenie Narodowego Instytutu Kształcenia (NInK) działającego w sferze edukacji, w tym organizacji m.in. Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej (bezpłatne warsztaty edukacyjne, itp.).
 4. Przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia.
 5. Działalność stypendialną.
 6. Podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych fundacji.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej poprzez:

 1. Prowadzenie Międzynarodowego Instytutu Kultury (MInK) działającego w sferze kultury, w tym organizacji m.in. Międzynarodowego Forum Pianistycznego, wydarzenia Młody Wirtuoz oraz innych wydarzeń kulturalnych (opłata wpisowa na uczestnictwo w wydarzeniu, itp.).
 2. Prowadzenie Międzynarodowego Instytutu Wawer (MInW) działającego w sferze kultury (odpłatne koncerty, itp.), w tym organizacji m.in. Wawer Music Festiwal oraz innych wydarzeń kulturalnych.
 3. Prowadzenie Narodowego Instytutu Kształcenia (NInK) działającego w sferze edukacji, w tym organizacji m.in. Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej (odpłatne wykłady dla pedagogów muzyki, itp.).
 4. Działalność stypendialną.
 5. Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Fundacji;
 6. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej twórczości muzycznej;
 7. Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji;
 8. Działalność wydawniczą z dystrybucją (w wersji drukowanej i elektronicznej),
 9. Inicjowanie i prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy o sztuce;
 10. Organizowanie oraz finansowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, spotkań;
 11. Organizowanie akcji oraz kampanii społecznych;
 12. Prowadzenie działań wspomagających społeczności lokalne i instytucje działające na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego w szczególności w zakresie edukacji, nauki, kultury i informacji;
 13. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami zarówno w kraju jak i za granicą, dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter np. wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;
 14. Współdziałanie z organami administracji samorządowej oraz rządowej;
 15. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami mającymi na celu popieranie twórczości muzycznej;
 16. Działalność oświatową i edukacyjną, w tym prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; dla osób dorosłych i nauczycieli
 17. Organizację szkoleń i kursów w zakresie informatyki, edukacji, kultury, sportu, medycyny, biznesu, weterynarii, zooterapii, zoopsychologii i szkolenia zwierząt i innych;
 18. Działalność wydawniczą;
 19. Działalność promocyjną i informacyjną;
 20. Działalność sportową i kulturalną;
 21. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
 22. Prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
 23. Udzielanie wszelkiego rodzaju podmiotom, w tym w szczególności podmiotom ekonomii społecznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym pomocy organizacyjnej, obywatelskiej, prawnej, księgowej, rachunkowej i podatkowej;
 24. Udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej;
 25. Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów;
 26. Działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, grup marginalizowanych;
 27. Konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;
 28. Promocja i organizacja wolontariatu;
 29. Ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji;
 30. Udzielanie pomocy finansowej;
 31. Udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez;
 32. Współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z organami administracji publicznej, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

§ 9

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów w kraju i za granicą  w zakresie:

 1. Działalność sponsoringowa poprzez: pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B), pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe
  w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C), pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D).
 2. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z).
 3. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów TV (59.11.Z).
 4. Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami TV (59.12.Z).
 5. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów TV (59.13.Z).
 6. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z).
 7. Działalność portali internetowych (63.12.Z).
 8. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z).
 9. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z).
 10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.2).
 11. Prowadzenie kawiarni, restauracji i innych stałych oraz ruchomych placówek gastronomicznych (56.10)
 12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.Z)

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi kwota przekazana przez Fundatorów w wysokości 2.000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące), w tym 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody Fundacji, w szczególności, stanowią:

a)     darowizny, spadki, zapisy,

b)     dotacje, subwencje oraz granty,

c)     dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

d)     dochody z majątku i z działalności gospodarczej.

e)     inne źródła.

 1. Dochody Fundacja przeznaczać będzie na realizację celów statutowych. Zysk lub nadwyżka bilansowa nie będzie dystrybuowana pomiędzy członków Zarządu, Rady Fundacji, Fundatorów ani pracowników, ale będzie przeznaczana na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa Fundacji jako kapitał niepodzielny, a także w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną. O tym jaka część zysku ma zostać przeznaczona na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa Fundacji, a jaka na reintegrację zawodową i społeczną decyduje każdorazowo Zarząd Fundacji  w formie uchwały.
 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze (kapitały) nieobligatoryjne, w tym fundusze celowe, a dopuszczalne przez obowiązujące prawo.

§ 11

 1. Fundatorzy wymienieni w § 1 Statutu wykonują swoje uprawnienia działając łącznie.
 2. Każdy z Fundatorów może pisemnie przekazać drugiemu z Fundatorów upoważnienie do wykonywania samodzielnie uprawnień Fundatorów.
 3. W przypadku śmierci Fundatorów i nie wskazania przez nich osoby następcy, jako odpowiedzialnej za działalność Fundacji, Rada Fundacji w ciągu 3 miesięcy wybiera Prezesa Zarządu większością 2/3 głosów. Wybrany w tym trybie Prezes Zarządu uzyskuje uprawnienia Fundatora.

§ 12

Władzami Fundacji są:

a) Rada Fundacji.

b) Zarząd Fundacji.

§ 13

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania, nie zastrzeżone dla Rady Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu osób powoływanych przez  Fundatorów.
 3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa i jednego Wiceprezesa.
 4. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Rady Fundacji.
 6. Rada może uchwalić szczegółowy regulamin pracy Zarządu.
 7. Do zadań Zarządu należą w szczególności:

a)     reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

b)     uchwalanie rocznych planów finansowych,

c)     podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji,

d)     przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

e)     kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

f)      występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian statutu, celów Fundacji oraz połączenia z inną Fundacją, a także likwidacji Fundacji,

g)     zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,

h)     tworzenie projektów rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,

i)      sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości,

j)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

k)     tworzenie i znoszenie oddziałów Fundacji i inne jednostek organizacyjnych.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes lub Wiceprezes samodzielnie.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych  z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży.
 3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 4. Prezes i Wiceprezes Fundacji pełnią funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Fundacji.

§  14

 1. Rada Fundacji jest organem inicjatywnym, stanowiącym, kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
 2. Zadaniami Rady Fundacji w szczególności są:

a)   sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu,

b)   zatwierdzania programów wieloletnich i rocznych planów przedkładanych przez Zarząd Fundacji,

c)    przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu ze swojej działalności i z działalności Fundacji,

d)    badanie prawidłowości gospodarki finansowej Fundacji i sporządzanie corocznych sprawozdań w tym zakresie, 

e)    inicjowanie nowych kierunków działalności statutowej Fundacji,

f)     podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz jej celów,

g)    podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Fundacji,

h)    zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,

i)     wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.

 1. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób. W skład Rady Fundacji nie mogą wchodzić Fundatorzy.
 2. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu.
 3. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Utrata członkostwa w Radzie następuje na skutek: śmierci, choroby powodującej stałą niezdolność do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa.
 5. Rada wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Rady, zastępcę i sekretarza. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia oraz przewodniczy posiedzeniom Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady na posiedzeniu Rady, posiedzeniu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Rady.
 6. W przypadku zawierania przez Fundację umów z członkami Zarządu Fundacji, Rada wybiera pełnomocnika ds. podpisywania umów z Zarządem.
 7. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje z własnej inicjatywy Przewodniczący Rady lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 8. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno zostać przekazane wszystkim Członkom Rady co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad. Zawiadomienie może być przekazane telefonicznie, listownie, faxem lub pocztą elektroniczną (e-mail),
 9. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia posiedzenia Rady Fundacji bez formalnego zwoływania, jak również wprowadzenia do porządku obrad Rady spraw nie objętych proponowanym w zawiadomieniu porządkiem obrad, za zgodą wszystkich członków Rady.
 10. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w głosowaniu za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, fax), jak również mogą głosować korespondencyjnie.
 11. Rada Fundacji może uchwalić swój szczegółowy regulamin pracy.
 12. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzeń za udział w pracach Rady, mogą natomiast wykonywać odpłatnie lub uczestniczyć w pracach wykonywanych na zlecenie Fundacji w ramach realizacji jej celów.

 § 15

 1. Fundacja jest zarządzana na zasadach demokratycznych, opartych na zasadzie partycypacji pracowników.
 2. Zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne z pracownikami Fundacji, w przypadku ich zatrudniania przez Fundację, dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej Fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.
 3. Spotkanie odbywa się na zaproszenie Zarządu w dowolnej formie. Pracownicy zawiadamiani są o terminie, miejscu i spotkania nie później niż 14 dni przed jego odbyciem się.
 4. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez pracowników podlegają dyskusji na zebraniu zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić pracownikom informację o wykorzystaniu tych wniosków w formie pisemnej lub mailowo.
 5. Przedstawiciel pracowników niebędący członkiem Zarządu Fundacji posiada prawo głosu doradczego na posiedzeniu Zarządu, o którym mowa w ust. 4, na które powinien zostać zaproszony w trybie, o którym mowa w ust. 3.
 6. Przedstawiciel wybierany jest zwykłą większością głosów w wyborach demokratycznych. Szczegółowe zasady wyboru Przedstawiciela określa regulamin ustalony przez Zarząd Fundacji i uzgodniony  z osobami o których mowa w ust. 6.
 7. Kadencja Przedstawiciela trwa dwa lata od dnia jego wyboru.
 8. Do kompetencji Przedstawiciela należy w szczególności:

a)  zapoznawanie się nie rzadziej niż raz do roku z wynikami działalności gospodarczej Fundacji oraz wyrażanie opinii w tym zakresie,

b)  opiniowanie zasad organizacji pracy ustalanych przez Fundację w zakresie prowadzonej przez nią działalności oraz zmian proponowanych w tym zakresie,

c) opiniowanie strategii działania Fundacji oraz propozycji działań Fundacji na rzecz celów statutowych,

d)  wypowiadanie się na temat stanu struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia w Fundacji,

e)  wypowiadanie się na temat działań, które mogą powodować istotne zmiany organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia w Fundacji,

f)  reprezentowanie pracowników Fundacji oraz osób zatrudnianych w Fundacji na innej podstawie w przypadkach, w których przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują obowiązek konsultacji pracodawcy z przedstawicielem załogi,

 1. W przypadku zasygnalizowania przez Przedstawiciela pracowników woli wyrażenia opinii, odbycia konsultacji lub wnioskowania o złożenie wyjaśnień, termin na wyrażenie opinii, termin odbycia konsultacji oraz termin o złożenie wyjaśnień przez Zarząd lub Fundatorów są określane każdorazowo przez Zarząd lub Fundatorów, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania Fundacji.
 2. Postanowienia ust. 1-9 niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku, gdy stan zatrudnienia w Fundacji będzie nie mniejszy niż 3 pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę. jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności Fundacji.

§ 16

 1. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej ograniczone są limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 17

 1. W Fundacji może zostać powołana Rada Artystyczna.
 2. Rada Artystyczna jest organem doradczo-opiniującym dla Zarządu.
 3. Rada Artystyczna składa się z wybitnych artystów, wspierających cele i program działania Fundacji, którzy na zaproszenie Fundatorów wyrażą zgodę na uczestnictwo w Radzie.
 4. Członkostwo w Radzie Artystycznej ustaje z chwilą rezygnacji lub odwołania przez Fundatorów.
 5. Liczba członków Rady nie jest limitowana.
 6. Spotkania Rady Artystycznej zwołuje Zarząd.
 7. Członkowie Rady Artystycznej nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, mogą natomiast wykonywać odpłatnie lub uczestniczyć w pracach wykonywanych na zlecenie Fundacji w ramach realizacji jej celów.

§ 18

 1. W  Fundacji może zostać powołana Rada Patronacka.
 2. Rada Patronacka jest organem doradczo-opiniującym dla Zarządu.
 3. Rada Patronacka składa się z osób wspierających cele i program działania Fundacji, którzy na zaproszenie Fundatorów wyrażą zgodę na uczestnictwo w Radzie.
 4. Członkostwo w Radzie Patronackiej ustaje z chwilą rezygnacji lub odwołania przez Fundatorów.
 5. Liczba członków Rady nie jest limitowana.
 6. Spotkania Rady Patronackiej zwołuje Zarząd.
 7. Członkowie Rady Patronackiej nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, mogą natomiast wykonywać odpłatnie lub uczestniczyć w pracach wykonywanych na zlecenie Fundacji w ramach realizacji jej celów.

§ 19

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Zmiana statutu Fundacji dokonywana jest w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 3. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji ulega ona likwidacji. Likwidatora ustanawia Rada Fundacji.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji, przekazuje się na cele zbieżne z jej celami statutowymi.
 5. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności oraz na rzecz  określonych grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
 7. W Fundacji zabrania się:

a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

b)    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c)    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Sanok, dnia 03.12.2021 r.

 

Jarosław Drzewiecki

Prezes Zarządu

 

Janusz Ostrowski

Wiceprezes Zarządu