Statut

STATUT

Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Fundatorów:

- Jarosława Drzewieckiego

- Janusza Ostrowskiego

aktem notarialnym z dnia 28.08.2009 roku, repertorium A nr 3577/2009 sporządzonym przez Notariusza w Warszawie Waldemara Adamusa i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm.) i niniejszego Statutu.

§ 2

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji celów może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Sanok
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając poza granicami RP – przedstawicielstwa.
 4. Fundacja może posiadać logo (znak graficzny).
 5. Fundacja może dla celów współpracy  z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 § 4

Fundacja używa pieczęci z nazwą  „Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury”

Fundacja może posługiwać się skrótem PFRK.

§ 5

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 6

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie kształcenia i rozwoju młodych polskich pianistów;
 2. Wspieranie twórczości artystycznej we wszelkich jej postaciach;
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców terenów województwa podkarpackiego;
 5. Wspieranie współpracy i integracji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Karpat, a zwłaszcza kultury muzycznej Polski, Słowacji i Ukrainy
 6. Wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji;
 7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 8. Działalność edukacyjna, oświatowa, wydawnicza i badawcza;
 9. Propagowanie i wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń w zakresie  twórczości artystycznej, a szczególnie kultury muzycznej;
 10. Pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 11. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 12. Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
 13. Działalność charytatywna i dobroczynność,
 14. Ochrona i promocja zdrowia,
 15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 16. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 17. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 18. Działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
 19. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,
 20. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 21. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 22. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 23. Kultura fizyczna i sport,
 24. Ekologia, ochrona środowiska i zwierząt,
 25. Turystyka i krajoznawstwo,
 26. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 27. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 28. Wspieranie wolontariatu,
 29. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 30. Kult religijny, w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

 1. Organizację Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku;
 2. Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Fundacji;
 3. Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji;
 4. Przejmowanie na własność, w dzierżawę lub poprzez inną dopuszczalną formę prawną obiektów służących działalności artystycznej, ich remont i adaptację;
 5. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej twórczości muzycznej;
 6. Działalność wydawniczą z dystrybucją (w wersji drukowanej i elektronicznej),
 7. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, wystaw, koncertów, festiwali i innych wydarzeń popularyzujących kulturę i sztukę;
 8. Inicjowanie i prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy o sztuce;
 9. Organizowanie oraz finansowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, spotkań;
 10. Przyznawanie nagród i stypendiów;
 11. Organizowanie akcji oraz kampanii społecznych;
 12. Prowadzenie działań wspomagających społeczności lokalne i instytucje działające na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego w szczególności w zakresie edukacji, nauki, kultury i informacji;
 13. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami zarówno w kraju jak i za granicą, dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter np. wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;
 14. Współdziałanie z organami administracji samorządowej oraz państwowej;
 15. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami mającymi na celu popieranie twórczości muzycznej.
 16. Działalność oświatową i edukacyjną;
 17. Działalność wydawniczą;
 18. Działalność promocyjną i informacyjną;
 19. Działalność stypendialną;
 20. Działalność sportową i kulturalną;
 21. Organizację szkoleń i kursów w zakresie edukacji, kultury, sportu, medycyny, biznesu, weterynarii, zooterapii, zoopsychologii i szkolenia zwierząt;
 22. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
 23. Prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
 24. Udzielanie wszelkiego rodzaju podmiotom, w tym w szczególności podmiotom ekonomii społecznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym pomocy organizacyjnej, obywatelskiej, prawnej, księgowej, rachunkowej i podatkowej;
 25. Udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej;
 26. Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów;
 27. Działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;
 28. Konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;
 29. Promocja i organizacja wolontariatu;
 30. Ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji;
 31. Udzielanie pomocy finansowej;
 32. Udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez;
 33. Współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

§ 8

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów w kraju i za granicą  w zakresie:

 1. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
 2. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)
 3. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z)
 4. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)
 5. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(47.79.Z)
 6. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
 7. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
 8. Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)
 9. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne(56.10.A)
 10. Wydawanie książek (58.11.Z)
 11. Wydawanie gazet (58.13.Z)
 12. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
 13. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
 14. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów TV (59.11.Z)
 15. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami TV (59.12.Z)
 16. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów TV (59.13.Z)
 17. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
 18. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
 19. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
 20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi(68.20.Z)
 21. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
 22. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
 23. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 24. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  (85.52.Z)
 25. Nauka języków obcych (85.59.A)
 26. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 27. Działalność wspomagająca edukację(85.60.Z)
 28. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  (90.01.Z)
 29. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  (90.02.Z)
 30. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
 31. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
 32. Działalność historycznych miejsc, budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych(91.03.Z)
 33. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
 34. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)
 35. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z)
 36. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)
 37. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)
 38. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD (61.20.Z)
 39. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)
 40. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
 41. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
 42. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
 43. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
 44. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
 45. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
 46. Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (70.21.Z)
 47. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
 48. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
 49. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
 50. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
 51. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
 52. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
 53. Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)
 54. Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)
 55. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)
 56. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
 57. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
 58. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
 59. Działalność klubów sportowych (93.12.Z)
 60. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
 61. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
 62. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
 63. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)
 64. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)
 65. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
 66. Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z)
 67. Pozostała działalność  usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (63.99.Z)

§ 9

Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi kwota przekazana przez Fundatorów w wysokości 2.000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące), w tym 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody Fundacji w szczególności stanowią:

a)    darowizny, spadki, zapisy,

b)    dotacje, subwencje oraz granty,

c)    dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

d)    dochody z majątku i z działalności gospodarczej.

 1. Dochody Fundacji przeznaczone są w całości na działalność statutową.

§ 10

Fundatorzy

 1. Fundatorzy wymienieni w § 1 Statutu wykonują swoje uprawnienia działając łącznie.
 2. Każdy z Fundatorów może pisemnie przekazać drugiemu z Fundatorów upoważnienie do wykonywania samodzielnie uprawnień Fundatorów.
 3. W przypadku śmierci Fundatorów i nie wskazania przez nich osoby następcy, jako odpowiedzialnej za działalność Fundacji, Rada Fundacji w ciągu 3 miesięcy wybiera Prezesa Zarządu większością 2/3 głosów. Wybrany w tym trybie Prezes Zarządu uzyskuje uprawnienia Fundatora.

§ 11

Władze Fundacji

 1. Władzami Fundacji są:

a)     Rada Fundacji,

b)    Zarząd Fundacji.

§ 12

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem inicjatywnym, stanowiącym, kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
 2. Zadaniami Rady Fundacji w szczególności są:

a)    sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu,

b)    zatwierdzania programów wieloletnich i rocznych planów przedkładanych przez Zarząd Fundacji,

c)    przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu ze swojej działalności i z działalności Fundacji,

d)    badanie prawidłowości gospodarki finansowej Fundacji i sporządzanie corocznych sprawozdań w tym zakresie, 

e)    udzielanie absolutorium Zarządowi ze sprawowania obowiązków,

f)     inicjowanie nowych kierunków działalności statutowej Fundacji,

g)    podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz jej celów,

h)    podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Fundacji,

i)     zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,

j)     wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.

 1. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób. W przypadku zmniejszenia się składu Rady uzupełnienia jej składu dokonują Fundatorzy. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.
 2. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu.
 3. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Utrata członkostwa w Radzie następuje na skutek: odwołania przez Fundatorów, śmierci, choroby powodującej stałą niezdolność do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa.
 5. Rada wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Rady, zastępcę i sekretarza. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia oraz przewodniczy posiedzeniom Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady na posiedzeniu Rady, posiedzeniu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Rady.
 6. W przypadku zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji, Rada może upoważnić Przewodniczącego do podpisania tych umów w imieniu Fundacji.
 7. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje z własnej inicjatywy Przewodniczący Rady lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 8. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno zostać przekazane wszystkim Członkom Rady co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad. Zawiadomienie może być przekazane listownie, faxem lub pocztą elektroniczną (e-mail),
 9. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia posiedzenia Rady Fundacji bez formalnego zwoływania, jak również wprowadzenia do porządku obrad Rady spraw nie objętych proponowanym w zawiadomieniu porządkiem obrad, za zgodą wszystkich członków Rady.
 10. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w głosowaniu za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, fax), jak również mogą głosować korespondencyjnie.
 11. Rada Fundacji może uchwalić swój szczegółowy regulamin pracy.
 12. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzeń za udział w pracach Rady, mogą natomiast wykonywać odpłatnie lub uczestniczyć w pracach wykonywanych na zlecenie Fundacji w ramach realizacji jej celów.

§  13

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania, nie zastrzeżone dla Rady Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu osób powoływanych przez  Fundatorów.
 3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa i jednego lub dwóch Wiceprezesów.
 4. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Rady Fundacji.
 6. Zarząd może uchwalić szczegółowy regulamin pracy Zarządu.
 7. Do zadań Zarządu należą w szczególności:

a)    reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

b)    uchwalanie rocznych planów finansowych,

c)    podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji w § 11

d)    przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

e)    kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

f)     występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian statutu, celów Fundacji oraz połączenia z inną Fundacją, a także likwidacji Fundacji,

g)    zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,

h)    tworzenie projektów rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,

i)     sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości.

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes lub Wiceprezes samodzielnie
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 3. Prezes i Wiceprezes Fundacji pełni funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Fundacji

 

§ 14

Rada Artystyczna

 1. W Fundacji może zostać powołana Rada Artystyczna
 2. Rada Artystyczna jest organem doradczo-opiniującym dla Zarządu.
 3. Rada Artystyczna składa się z wybitnych artystów, wspierających cele i program działania Fundacji, którzy na zaproszenie Fundatorów wyrażą zgodę na uczestnictwo w Radzie.
 4. Członkostwo w Radzie Artystycznej ustaje z chwilą rezygnacji lub odwołania przez Fundatorów.
 5. Liczba członków Rady nie jest limitowana.
 6. Spotkania Rady Artystycznej zwołuje Zarząd.
 7. Rada Artystyczna działa według regulaminu.
 8. Członkowie Rady Artystycznej nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, mogą natomiast wykonywać odpłatnie lub uczestniczyć w pracach wykonywanych na zlecenie Fundacji w ramach realizacji jej celów.

§ 15

Rada Patronacka

 1. W  Fundacji może zostać powołana Rada Patronacka
 2. Rada Patronacka jest organem doradczo-opiniującym dla Zarządu.
 3. Rada Patronacka składa się z osób wspierających cele i program działania Fundacji, którzy na zaproszenie Fundatorów wyrażą zgodę na uczestnictwo w Radzie.
 4. Członkostwo w Radzie Patronackiej ustaje z chwilą rezygnacji lub odwołania przez Fundatorów.
 5. Liczba członków Rady nie jest limitowana.
 6. Spotkania Rady Patronackiej zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku.
 7. Rada Patronacka działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
 8. Członkowie Rady Patronackiej nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, mogą natomiast wykonywać odpłatnie lub uczestniczyć w pracach wykonywanych na zlecenie Fundacji w ramach realizacji jej celów.

§ 16

Łączenie, zmiana statutu,  likwidacja Fundacji i inne postanowienia

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Zmiana statutu Fundacji dokonywana jest w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 3. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji ulega ona likwidacji. Likwidatora ustanawia Rada Fundacji.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji, przekazuje się na cele zbieżne z jej celami statutowymi.
 5. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności oraz na rzecz  określonych grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
 7. Fundacja  uzyskaną nadwyżkę przychodów nad kosztami w ramach działalności gospodarczej  przeznacza na działalność, o której mowa w pkt. 6;
 8. W Fundacji zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.