Edukacja wokalna szansą na lepszy start

REGULAMIN

Regulamin projektu
pt. „Edukacja wokalna szansą na lepszy start”
(zobacz pdf)

 

 

nr projektu KSI: WND-POKL.09.05.00-18-212/11

realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. PO KL „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

 

Objaśnienia  skrótów i używanych terminów:

PO KL- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Organizator Projektu- Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK)

Miejsce realizacji projektu – Parafia Strachocina (PS)

Zajęcia – wszystkie wydarzenia zaplanowane w projekcie

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Edukacja wokalna szansą na lepszy start”;

2.      Realizatorem Projektu jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK), ul. Ogrodowa 12, 38-500 Sanok;

3.      Biuro projektu „Edukacja wokalna szansą na lepszy start” mieści się w siedzibie PFRK, ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok;

4.      Projekt realizowany jest od 01.04.2012 r. do 31.07.2012 r.

5.      Zasięg projektu: teren Parafii Strachocina

6.      Projekt ma za zadanie zwiększyć aktywność kulturalno-artystyczną 23 dzieci spełniających kryteria uczestnika o których mowa w § 2

7.      Projekt realizowany jest przez PFRK na podstawie umowy nr UDA-POKL 09.05.00-18-212/11-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich.

                                                                      

§ 2

UCZESTNICY PROJEKTU

1.    Projekt skierowany jest do grupy 23 dzieci w wieku 7 do 18 lat, w tym minimalnie 4 chłopców i maksymalnie 19 dziewczynek.

2.    Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki wskazane w punktach a) – c):

a)   dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat,

b)   zameldowanie na terenie Parafii Strachocina, tj. w Strachocinie lub Kostarowcach,

c)    przynależność do Scholii

3.      O kolejności przyjęć decydować będzie kolejno:

a) przynależność do Scholii,

b) sytuacja materialna rodziny, ustalona na podstawie średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednegoczłonka gospodarstwa domowego wpisanego w Formularzu Zgłoszeniowym. Do średniego miesięcznego dochodu wlicza się:

·        zarobki netto uzyskane z tytułu umowy o pracę za ostatni miesiąc

·        wysokość renty lub emerytury

·        dochód z tytułu posiadania działalności gospodarczej za ostatni miesiąc

·        wysokość zasiłku dla bezrobotnych netto

·        dochód z pracy dorywczej

·        alimenty na rzecz Zgłaszającego

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze. Średni miesięczny dochód pomniejsza się o kwotę bieżących alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

§ 3

ZAKRES WSPARCIA

1.                  W ramach Projektu wsparciem objęte zostaną 23 osoby zameldowane na terenie Parafii Strachocina, w tym minimalnie 4 chłopców i maksymalnie 19 dziewczynek.

2.      W ramach Projektu będą przeprowadzone następujące zajęcia :

- Zajęcia wokalne - 48 godz.

- Nagranie płyty z 10 pieśniami do Św. Andrzeja Bobolii – 300 szt.

- Warsztaty psychologiczne - 9 godz.

- Zabawy integracyjno-ruchowe - 9 godz.

- Akademia zaradności -3 godz.

- Wyjazd edukacyjny do Teatru Maska w Rzeszowie- ok. 12 godz.

- Występy dzieci: 13 maja 2012 r. podczas Odpustu parafialnego oraz 02-04 czerwca 2012 r. podczas Dziecięcego Festiwalu Piosenki Religijnej w Sanoku.

3.      Zadania w ramach projektu odbywać będą się według Harmonogramu zajęć (załącznik nr 3 do niniejszej Umowy).

4.      Harmonogram zajęć może ulegać nieznacznym zmianom za zgodą beneficjantów lub na ich życzenie nie zmniejszając jednak przewidzianej w projekcie liczby zajęć i nie przekraczając terminu trwania projektu.

5.      W ramach Projektu uczestnikom gwarantuje się:

- bezpłatne materiały szkoleniowe;

- stroje do występów;

- wybrane zajęcia będą miały formę zabawy lub charakter prezentacji multimedialnej;

- zapewnienie wykwalifikowanej kadry realizującej zajęcia;

- poczęstunek w trakcie zajęć w formie „szwedzkiego stołu”;

- opiekę 2 opiekunek podczas zajęć w terenie, podczas nagrań i występów oraz podczas wyjazdu edukacyjnego.

6.      Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do uczestnictwa
w zajęciach przeprowadzanych w ramach Projektu oraz do nie przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.

7.      Dowodem uczestnictwa w zajęciach oraz warsztatach jest podpisanie się przez dzieci lub ich rodziców na listach obecności na zajęciach.

8.      Uczestnicy projektu ponoszą koszty dojazdu na zajęcia we własnym zakresie.

 

§ 4

KOMISJA REKRUTACYJNA

 

1. Rekrutację uczestników do udziału w projekcie przeprowadzi komisja rekrutacyjna w składzie:

a) Prezes PFRK  - przewodniczący komisji,

b) Ksiądz Proboszcz - członek komisji,

c) Przewodniczący Rady Parafialnej - członek komisji

2. Do zadań komisji należy w szczególności: nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji, nadzorowanie całości postępowania przy rekrutacji uczestników.

3. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadami obiektywizmu i bezstronności.

4. Komisja zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia dokumentów uwiarygodniających osiągane dochody przez członków rodziny.

5. Komisja niebędzie zobowiązana do uzasadnianiaswoich decyzji.

 

§ 5

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

1.      Rekrutacja uczestników do projektu potrwa od 02 kwietnia 2012 r. do dnia 07 kwietnia 2012 r.

2.      Do Projektu zakwalifikowanych zostanie 23 osoby, które spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie w § 3.

3.      Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym jest czytelne wypełnienie i złożenie przez rodzica dziecka Formularza Zgłoszeniowego oraz Deklaracji Uczestnictwa do siedziby PFRK (ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok) w godzinach pracy Fundacji, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 lub do kancelarii PS (Strachocina 1, 38-507 Jurowce) w godzinach jej pracy.

4.      Dokumenty rekrutacyjne (Formularz Zgłoszeniowy oraz Deklaracja Uczestnictwa - wzór określony w zał. nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu) dostępne są na stronach internetowych www.interpiano.pl, w siedzibie PFRK i w kancelarii PS. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie podanym w pkt.1.

5.      Po zakończeniu rekrutacji sporządzony zostanie protokół z procesu rekrutacji oraz utworzona zostanie lista 23 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i lista rezerwowa. Listy osób zakwalifikowanych do Projektu będą dostępne do wglądu w siedzibie PFRK.

6.      Osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji telefonicznie lub pisemnie.

7.      W przypadku małej ilości zgłoszeń dzieci ze Scholii parafialnej do udziału w projekcie przyjmowane będą dzieci z innych grup i wspólnot (np. ministranci) skupionych wokół Parafii w Strachocinie chcących przynależeć do Scholii Parafialnej.Informacja na ten temat będzie zamieszczona na stronie internetowej www.interpiano.pl i będzie dostępna w siedzibie PFRK.

8.      Stworzona zostanie lista rezerwowa z pozostałych zgłoszeń. Na miejsce dziecka, które zrezygnuje lub zostanie wykluczone z uczestnictwa w projekcie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej maksymalnie do 31.05.2012 r.

9.      W przypadku małej ilości zgłoszeń, organizator przewiduje możliwość przedłużenia terminu rekrutacji uczestników. Informacja na ten temat będzie zamieszczona na stronie internetowej www.interpiano.pl i będzie dostępna w siedzibie PFRK.

10.  Odrzucane będą osoby, które:

- złożą nieprawidłowe dokumenty rekrutacyjne;

- nieczytelnie wypełnią dokumenty rekrutacyjne;

- nie spełniają wymogów określonych w § 2;

- złożą Deklarację Uczestnictwa po terminie zakończenia rekrutacji.

 

§ 6

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w zajęciach przewidzianych
w ramach Projektu i potwierdzania swojej obecności na liście obecności.

2. Organizator szkoleń dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika szkoleń
w formie ustnej na maksymalnie 2 zajęciach przewidzianych w projekcie.

3. Warunkiem ukończenia projektu przez uczestnika jest odpowiednia frekwencja.

 

§ 7

ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLEŃ

 

1.      Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadkach łącznie określonych w pkt. od a) do b):

a) nieobecności wynikają  z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

b) rezygnacja następuje poprzez pisemne oświadczenie dotyczące przyczyn rezygnacji w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

3.      W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi Regulaminie

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Uczestnik Projektu nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie,  prócz dojazdów na zajęcia.

2.      Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.

3.      Organizator projektu zastrzega sobie możliwość nanoszenie zmian do regulaminu
w trakcie trwania projektu.

4.      Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora Projektu.

5.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012r.

 

 

                                                                                               Prezes PFRK

                                                                                              prof. Jarosław Drzewiecki

Załączniki:

1.      Deklaracja uczestnictwa

2.      Formularz Zgłoszeniowy

3.      Harmonogram zajęć

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA

Deklaracja Uczestnictwa i Formularz Zgłoszeniowy

(Pelny formularz i deklaracja do pobrania tutaj)

 

 

 

Deklaracja   Uczestnictwa

 

Deklaruję  chęć uczestnictwa w projekcie nr KSI: WND-POKL.09.05.00-18-212/11 „Edukacja wokalna szansą na lepszy start ” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 ,,Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez  Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury w Sanoku.

 

            Ja niżej podpisany deklaruję udział mojego dziecka w w/w projekcie.

 

                            

 

 

 

…………………………………………………                                                           ………………………………………………...

Miejscowość i data                                                                                        Podpis Zgłaszającego                                  

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Projektu pt. „Edukacja wokalna szansą na lepszy start”

 (aktualny harmonogram do pobrania tutaj)

 


 
   Drodzy Rodzice,
  Drodzy Uczestnicy Projektu pt. „Edukacja wokalna szansą na

  lepszy start”

   Rozpoczęliśmy intensywne przygotowania do dwóch ważnych koncertów na Bobolówce podczas uroczystość 25-lecia objawienia się Św. Andrzeja Boboli  w dniach 16.05.2012 r. –oraz 19.05.2012 r.

   Schola otrzymała nazwę SCHOLA „Bobolanum” i wystąpi w nowych strojach.

   Podajemy harmonogram zajęć przed koncertem:
1. Podczas najbliższego długiego weekendu w godz. 10:00 – 13:00:
- 01.05.2012 – Zabawy integracyjno ruchowe
- 02.05.2012, 04.05.2012, 05.05.2012 - Zajęcia wokalne
2. Tydzień przed koncertem:
Zajęcia wokalne-
- 11.05.2012 – godz. 14:00 do 17:00
- 12.05.2012 – godz. 10:00-13:00
    
   Przypominamy, że zgodnie z regulaminem projektu obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Jeżeli dziecko nie może przyjść na zajęcia prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie koordynatora projektu, tel. 605 588 444 lub mail: fundacja@interpiano.pl


   Zapraszamy rodziców na koncert i uroczystości odpustowe.

Koordynator Projektu - Anna Ostrowska

                                                                                                 

ZAJĘCIA WOKALNE

Zajęcia wokalne wzmacniają poczucie własnej wartości, uczą słuchania i współpracy. Kształtują wyobraźnię i zacieśniają związki młodych ludzi, ułatwiają tworzyć silą grupę. Finalnym efektem zajęć wokalnych było nagranie płyty CD z 10 piosenkami na cześć św. Andrzeja Boboli. Każde dziecko miało okazję zaśpiewać krótką solówkę.

NAGRANIE PŁYTY

Zajęcia wokalne wzmacniają poczucie własnej wartości, uczą słuchania i współpracy. Kształtują wyobraźnię i zacieśniają związki młodych ludzi, ułatwiają tworzyć silą grupę. Finalnym efektem zajęć wokalnych było nagranie płyty CD z 10 piosenkami na cześć św. Andrzeja Boboli. Każde dziecko miało okazję zaśpiewać krótką solówkę.

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

Zajęcia miały charakter prezentacji multimedialnej oraz formę zabawy. Dla
dzieci przygotowano następującą tematykę zajęć:

- „Ja czyli kto?” - zwrócenie uwagi młodym ludziom na rolę emocji i
uczuć, wyrażania swoich preferencji i predyspozycji oraz określanie
własnych „mocnych” stron

- „Razem łatwiej”- zwrócono uwagę na odpowiedzialność za partnera, uczono
współpracy, podejmowania różnych ról, przełamywano stereotypy.

-„Skuteczne uczenie się” – zapoznanie się z elementami treningu myślenia
twórczego, z techniką „burzy mózgów”, uświadamianie związków między
zdobywaną wiedzą a możliwościami dobrej pracy w przyszłości

Zabawy integracyjno - ruchowe

Zabawa wpływa na otwartą, akceptującą atmosferę, sprzyja rozwojowi umysłu, wyobraźni. Służy także jako ujście dla nadmiaru energii, rozładowanie napięć i lęków, zaspokaja potrzebę aktywności.

Wyjazd edukacyjny

W ramach projektu odbył się jednodniowy wyjazd do Teatru „Maska” w Rzeszowie, gdzie dzieci wzięły udział w lekcji edukacyjnej „Jak powstaje spektakl teatralny”. Zajęcia miały na celu zapoznanie z tajnikami sztuki teatru, a w szczególności teatru lalek. Dzieci zwiedziły również Starówkę Rzeszowa.

WYSTĘPY DZIECI

W ramach projektu utworzony został Zespół Bobolanum, składający się ze wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Zespół wystąpił na Odpuście Parafialnym w Strachocinie oraz na Dziecięcym Festiwalu Piosenki Religijnej w Sanoku.

AKADEMIA ZARADNOŚCI

Podczas prezentacji multimedialnej starsze dzieci zapoznały się z zagadnieniami dotyczącymi pozyskiwania źródeł finansowania dla swoich pomysłów: sponsoring, dotacje, itp. Młodsze dzieci w tym czasie wybierały zdjęcia do prezentacji medialnej na koncerty.