Stypendia

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

 Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury

 § 1

Zgodnie z § 7 pkt. 9 statutu Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury realizuje swoje cele poprzez przyznawanie nagród i stypendiów.

 § 2

 1. Zarząd Fundacji ustanawia stypendia i nagrody rzeczowe w dziedzinie twórczości artystycznej dla młodych utalentowanych uczniów i studentów szkół muzycznych.
2. Stypendium przyznaje Prezes lub V-ce Prezes fundacji z inicjatywy własnej lub na wniosek zainteresowanego

 § 3

 1. Stypendium pochodzi ze środków finansowych Fundacji oraz darowizn osób prywatnych lub instytucji.

2. W przypadku przekazania darowizny przez osobę prywatną bądź instytucję, 10% kwoty wpłaconej przez darczyńcę zostanie przeznaczone na cele statutowe Fundacji i koszty obsługi stypendium.

 § 4

1. Stypendia mogą mieć charakter jednorazowy lub powtarzający się.
2. Regulamin  Stypendium przewiduje możliwość otrzymania stypendium dwukrotnie przez tę samą osobę.
3. Wniosek do stypendium może złożyć osoba zainteresowana, rodzic lub opiekun   merytoryczny.

§ 5

 1. Wszystkie informacje dotyczące stypendium oraz Wniosek o przyznawania stypendium dostępne są na stronie www.interpiano.pl.
2. Wnioski o przyznanie stypendium można składać w siedzibie Fundacji pod adresem ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok, w ciągu całego roku.
3. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
 - braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie,
- cofnięcia przez wnioskodawcę,
- wyczerpania środków zaplanowanych na stypendia i nagrod
- wielości zgłoszonych wniosków.
4. Stypendia i nagrody mogą być przyznane w formie:
- pieniężnej (stypendium)
- rzeczowej
- muzycznej (udział w koncertach)
-pokrycia kosztów uczestnictwa w warsztatach, lekcjach lub innych przedsięwzięciach
 - inne
5. Wysokość stypendium lub nagrody każdorazowo ustala Zarząd Fundacji.
6. Dokumentację dotyczącą przyznawania stypendium prowadzi Biuro Zarządu Fundacji, zaś operacje finansowe przeprowadza Biuro Rachunkowe obsługujące Fundację.
7. Przyznane stypendium przelewane jest na konto bankowe stypendysty bądź opiekuna dziecka pobierającego stypendium.

 § 6

1. Zmiany w regulaminie stypendium wprowadza Zarząd Fundacji.
2. Regulamin stypendium  wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r. i jest ważny do odwołania.

Umowa stypendialna do pobrania tutaj!

Wniosek stypendialny do pobrania tutaj!